معذرت خواهی از همسر را چه زمانی باید انجام داد و چه تاثیراتی در زندگی دارد؟

برای همه ما پیش آمده… زمان‌هایی که بی دلیل از کوره درمی‌رویم و یا به هر دلیلی، خواسته و ناخواسته، دوست و یا همسرمان را از خود می‌رنجانیم، شاید هم قولی به فرزندمان داده‌ایم و حالا به … ادامه خواندن معذرت خواهی از همسر را چه زمانی باید انجام داد و چه تاثیراتی در زندگی دارد؟